Modules 60 & 61, 3rd floor, Readymade Garment Complex, Guindy, Chennai - 600 032, India +91-44-2250 0412 / 4203 8175 headoffice@isnt.in

Recipients

2019 Ms. T.K. Abilasha Vestas Wind Technology,Chennai ISNT-EEC AWARD
2018 Dr. C.K. Mukhopadhyay IGCAR,Kalpakkam ISNT-EEC AWARD
2017 Dr. Sony Punnose, DMRL-Hyderabad ISNT-EEC AWARD
2016 Dr. Debasish Mishra, GE, Bangalore ISNT-EEC AWARD
2015 Dr. Anish Kumar, IGCAR, Kalpakkam ISNT-EEC AWARD
2014 Ms. M. Menaka, IGCAR, Kalpakkam ISNT-EEC AWARD
2013 Shri Narayan Parida,CSIR, NML,Jamshedpur ISNT-EEC AWARD
2012 Shri Arbind Kumar, BARC, (Mumbai) ISNT-EEC AWARD
2011 Shri D. Mukerjee, BARC, Mumbai ISNT-EEC AWARD
2010 Shri V. Manoharan, GE Global Research, Bangalore ISNT-EEC AWARD
2009 Dr. Philip John, IGCAR, Kalpakkam ISNT-EEC AWARD
2008 Shri P. P. Nanekar ISNT-EEC AWARD
2007 Dr. C. K. Mukhopadhyay ISNT-EEC AWARD
2006 Dr M.R.Bhat ISNT-EEC AWARD
2005 Dr (Ms) Sarmishtha Palit Sagar ISNT-EEC AWARD
2004 Dr.B. Purnachandra Rao ISNT-EEC AWARD
2004 Dr V. Rajendran ISNT-EEC AWARD
2003 Dr.V.R. Ravindran ISNT-EEC AWARD
2002 Dr.P.R. Vaidya ISNT-EEC AWARD
2001 Shri B. Venkataraman ISNT-EEC AWARD
2000 Shri Vijay Motiram Bhole ISNT-EEC AWARD
1999 Dr.M.T. Shyamsunder
1998 Shri B.K.Shah
1997 Dr. Amitava Mitra
1997 Shri C. Babu Rao
1996 Dr.T. Jayakumar
1995 Shri P.G. Kulkarni
1994 Shri P. Kalyanasundaram
1994 Shri Dr. Jose P. Panakkal
1993 Shri K.Viswanathan
1992 Dr.D.K. Bhattacharya
2017 Dr. Sony Punnose, DMRL-Hyderabad ISNT-EEC AWARD
2016 Dr. Debasish Mishra, GE, Bangalore ISNT-EEC AWARD
2015 Dr. Anish Kumar, IGCAR, Kalpakkam ISNT-EEC AWARD
2014 Ms. M. Menaka, IGCAR, Kalpakkam ISNT-EEC AWARD
2013 Shri Narayan Parida,CSIR, NML,Jamshedpur ISNT-EEC AWARD
2012 Shri Arbind Kumar, BARC, (Mumbai) ISNT-EEC AWARD
2011 Shri D. Mukerjee, BARC, Mumbai ISNT-EEC AWARD
2010 Shri V. Manoharan, GE Global Research, Bangalore ISNT-EEC AWARD
2009 Dr. Philip John, IGCAR, Kalpakkam ISNT-EEC AWARD
2008 Shri P. P. Nanekar ISNT-EEC AWARD
2007 Dr. C. K. Mukhopadhyay ISNT-EEC AWARD
2006 Dr M.R.Bhat ISNT-EEC AWARD
2005 Dr (Ms) Sarmishtha Palit Sagar ISNT-EEC AWARD
2004 Dr.B. Purnachandra Rao ISNT-EEC AWARD
2004 Dr V. Rajendran ISNT-EEC AWARD
2003 Dr.V.R. Ravindran ISNT-EEC AWARD
2002 Dr.P.R. Vaidya ISNT-EEC AWARD
2001 Shri B. Venkataraman ISNT-EEC AWARD
2000 Shri Vijay Motiram Bhole ISNT-EEC AWARD
1999 Dr.M.T. Shyamsunder
1998 Shri B.K.Shah
1997 Dr. Amitava Mitra
1997 Shri C. Babu Rao
1996 Dr.T. Jayakumar
1995 Shri P.G. Kulkarni
1994 Shri P. Kalyanasundaram
1994 Shri Dr. Jose P. Panakkal
1993 Shri K.Viswanathan
1992 Dr.D.K. Bhattacharya
2017 Shri Hemant Kumar, RIL, Jamnagar ISNT-P-MET AWARD
2016 Shri B. Anandapadmanabhan, IGCAR, Kalpakkam ISNT-P-MET AWARD
2015 Shri Arumugam Muthusamy, VSSC, ISRO, Trivandrum ISNT-P-MET AWARD
2014 Shri M.N. V. Viswanath, NFC, Hyderabad ISNT-P-MET AWARD
2013 Shri T.Loganathan, BHAVINI, Kalpakkam ISNT-P-MET AWARD
2012 Shri E. Amma Rao, BHEL (Hyderabad) ISNT-MODSONIC AWARD
2011 Shri A. K. Das, NTPC, Noida ISNT-MODSONIC AWARD
2010 Shri A. Ramu, Tarapur Atomic Power Station ISNT-MODSONIC AWARD
2009 Shri P. M. Shah, NPCIL, Vadodara ISNT-MODSONIC AWARD
2008 Dr. Manish Raj ISNT-MODSONIC AWARD
2007 Shri P. Vijayaraghavan ISNT-MODSONIC AWARD
2006 Shri R. Subbaratnam ISNT-MODSONIC AWARD
2005 Shri Manojit Bandyopadhyay ISNT-MODSONIC AWARD
2004 Shri N.V. Wagle ISNT-MODSONIC AWARD
2002 Shri.A.K. Mandal ISNT-MODSONIC AWARD
2001 Shri P.P. Subramanian
2001 Shri K. VenkataRao
2000 Shri M. Palaniappan
1999 Shri J.C. Pandey
1998 Shri C.V. Subramaniam
1997 Shri D. Devaraj
1996 Shri T. Gurunathan
1996 Shri B.N. Panda
1996 Shri B. Thangavel
1995 Shri Dr.G. Venkatraman
1994 Shri R.J. Pardikar
1993 Shri T. Rengachary
1992 Shri K.V.Narasimha Rao

2017 Shri S. Harikrishna, VSSC, Trivandrum ISNT-SIEVERT AWARD
2016 Shri Cherian Thomas, VSSC, Trivandrum ISNT-SIEVERT AWARD
2015 Shri Thirunavukkarasu, IGCAR, Kalpakkam ISNT-SIEVERT AWARD
2014 Dr. Ashis Kumar Panda, CSIR-NML, Jamshedpur ISNT-SIEVERT AWARD
2012 Shri Binu P.Thomas, ISRO (Trivandrum) ISNT-SIEVERT AWARD
2011 Dr. G. Das ISNT-SIEVERT AWARD
2007 Shri Dara E Rupa ISNT-SIEVERT AWARD
2006 Shri S.V.Subba Rao ISNT-SIEVERT AWARD
2005 Shri R. K. Puri ISNT-SIEVERT AWARD
2004 Shri Deepak Parikh ISNT-SIEVERT AWARD
2003 Shri V.H.Patankar ISNT-SIEVERT AWARD
2002 Shri Y.Ramaseshu
2000 Shri Ramesh Kumar Modi
2000 Dr. Amitava Mitra
1999 Shri K.V.Kasiviswanathan
1998 Shri Dilip Takbhate
1998 Shri Rajul R.Parikh

2017 Shri S. Shuaib Ahmed
Dr. B.P.C. Rao
Mr. S. Thirunavukkarasu
ISNT-IXAR AWARD
2016 Shri K. Srinivas
Ms. N. Durga Rani
Mr. B.V.S.R. Murthy
ISNT-IXAR AWARD
2015 Shri R. Vidyasagar, Shri R.K. Singh & Shri S. Raviprakash ISNT-IXAR AWARD
2012 Shri Krishna Prasad, IIT, Madras
Mr Herbert Wiggenhauser
Fedral Institute for Materials Research and Testing
(BAM), Berlin, Germany.
Prof. Krishnan Balasubramaniam, IIT, Madras
ISNT-IXAR AWARD
2011 Shri A. V. Narasihmadhan & Shri Kasi Rajagopal, IISc., Bangalore ISNT-IXAR AWARD
2010 Dr. Sarmishtha Palit Sagar, NML., Jamshedpur Mr. Jia Jerry Hua & Mr. Joseph L. Rose ISNT-IXAR AWARD
2009 Shri Amitava Mitra, NML, Jamshedpur & Shri K. Badari Narayana, TCS. Bangalore ISNT-IXAR AWARD
2008 Mr S. V. Kiran Kumar ISNT-IXAR AWARD
2008 Prof Krishnan Balasubramanian ISNT-IXAR AWARD
2007 Shri P. P. Nanekar ISNT-IXAR AWARD
2007 Shri J. Cleveland ISNT-IXAR AWARD
2007 Shri M. D. Mangsulikar ISNT-IXAR AWARD
2007 Shri B. K. Shah ISNT-IXAR AWARD
2006 Dr. B. Venkatraman ISNT-IXAR AWARD
2006 Ms. M. Menaka ISNT-IXAR AWARD
2006 Shri V. Karthick ISNT-IXAR AWARD
2006 Dr. T. Jayakumar ISNT-IXAR AWARD
2006 Dr. Baldev Raj ISNT-IXAR AWARD
2005 Shri G. Baskaran ISNT-IXAR AWARD
2005 Dr Krishnan Balasubramaniam ISNT-IXAR AWARD
2005 Shri C. Lakshmana Rao ISNT-IXAR AWARD
2004 Shri A.M. Sheikh ISNT-IXAR AWARD
2004 Shri P.R.Vaidya ISNT-IXAR AWARD
2004 Shri B.K. Shah ISNT-IXAR AWARD
2004 Shri S. Gangotra ISNT-IXAR AWARD
2004 Shri K.C. Sahoo ISNT-IXAR AWARD
2003 Shri K. Palnikumar ISNT-IXAR AWARD
2003 Shri L. Karunamoorthy ISNT-IXAR AWARD
2002 Shri B.P.C. Rao ISNT-IXAR AWARD
2002 Dr.T. Jayakumar ISNT-IXAR AWARD
2002 Dr. Baldev Raj ISNT-IXAR AWARD
2002 Shri W. Arnold ISNT-IXAR AWARD
2001 Dr. V. Moorthy ISNT-IXAR AWARD
2001 Shri S. Vaidyanathan ISNT-IXAR AWARD
2001 Dr. T. Jayakumar ISNT-IXAR AWARD
2001 Dr. Baldev Raj ISNT-IXAR AWARD
2000 Shri K. Kusnose
2000 Shri M.V.M.S. Rao
2000 Shri X. Lei ISNT-IXAR AWARD
1999 Shri P. Barat
1999 Shri P. Mukherjee
1999 Shri P. Kalyanasundaram
1999 Shri Dr. Baldev Raj
1998 Shri Jose Panakkal
1998 Shri D. Mukerjee
1998 Shri V. Manoharan
1998 Shri H.S. Kamath

2017 Ms. Sagarika Kumar
Ms. Priyanka Jena
Ms. Archana Sinha
Shri Rajesh Gupta
ISNT-EASTWEST AWARD
2016 Shri Kedar Bhope
Shri Mayur Mehta
Shri S.S. Khirwadkar
ISNT-EASTWEST AWARD
2015 Shri R.J. Pardikar & Shri Deepesh. V ISNT-EASTWEST AWARD
2012 Shri A.K.Panda, NML, Jamshedpur
Shri PK.Sharan, NIT, Trichy
Shri G.V.S.Murthy, NML, Jamshedpur
Shri R.K.Roy, NML, Jamshedpur
Shri A.Mitra, NML, Jamshedpur
Ms. Sarmishtha Palit Sagar, NML, Jamshedpur
ISNT-EASTWEST AWARD
2011 Shri Manish Raj,
Shri EZ Chacko,
Shri Sanjay Chandra,
Shri Issac Anto & Prof. Krishnan Balasubramaniam
ISNT-EASTWEST AWARD
2010 Shri S.P.Ghiya, QC & NDT, Larsen & Toubro Ltd., Hazira.
Dr. D.V.Bhastt,
DR. R.V.Rao and Shri P. Raghavendra
ISNT-EASTWEST AWARD
2008 Mr D. S. Setty ISNT-EASTWEST AWARD
2008 Mr C. Ganguly ISNT-EASTWEST AWARD
2008 Mr P. Ravinder Reddy ISNT-EASTWEST AWARD
2007 Smt Sosamma ISNT-EASTWEST AWARD
2007 Mr C. Babu Rao ISNT-EASTWEST AWARD
2007 Dr T. Jayakumar ISNT-EASTWEST AWARD
2007 Mr M. V. R. Prasad ISNT-EASTWEST AWARD
2007 Mr H. Krishnan ISNT-EASTWEST AWARD
2007 Dr Baldev Raj ISNT-EASTWEST AWARD
2006 Dr. Anish Kumar ISNT-EASTWEST AWARD
2006 Shri K.V.Rajkumar ISNT-EASTWEST AWARD
2006 Shri P. Palanichamy ISNT-EASTWEST AWARD
2006 Dr. T.Jayakumar ISNT-EASTWEST AWARD
2006 Shri R. Chellapandian ISNT-EASTWEST AWARD
2006 Shri K.V.Kasiviswanathan ISNT-EASTWEST AWARD
2006 Dr. Baldev Raj ISNT-EASTWEST AWARD
2006 Shri V.H.Patankar ISNT-EASTWEST AWARD
2006 Shri V.M.Joshi ISNT-EASTWEST AWARD
2006 B.H.Lande ISNT-EASTWEST AWARD
2005 Shri A. Joseph ISNT-EASTWEST AWARD
2005 Shri P. Palanichamy ISNT-EASTWEST AWARD
2005 Dr. T. Jayakumar ISNT-EASTWEST AWARD
2005 Shri N. Murugan ISNT-EASTWEST AWARD
2004 Dr.M.R. Bhat
2004 Prof. C.R.L. Murthy
2003 Shri Manish Raj
2003 Shri O.N. Mohanty
2003 Shri J.C. Pandey
2002 Shri K.K. Brahma
2002 Shri S. Kalyanasundaram
2001 Shri R.J. Pardikar
2000 Shri R.J. Pardikar
1999 Shri Nikil Gupta
1999 Smt.Anuradha Dwarkanath
1999 Dr. CRL Murthy
1999 Shri S. Sankaran
1999 Shri Kishore
1998 Shri M.Palaniappan
1998 Shri P.V.Thomas
1998 Shri R.Chandramohan
1998 Shri S.N.Peetha

2017 PUNE ISNT-PULSECHO AWARD
2016 THIRUVANANTHAPURAM ISNT-PULSECHO AWARD
2015 HYDERABAD ISNT-PULSECHO AWARD
2014 PUNE ISNT-PULSECHO AWARD
2013 MUMBAI ISNT-PULSECHO AWARD
2012 TRIVANDRUM ISNT-PULSECHO AWARD
2011 CHENNAI ISNT-PULSECHO AWARD
2010 CHENNAI ISNT-PULSECHO AWARD
2009 MUMBAI ISNT-PULSECHO AWARD
2008 VADODARA ISNT-PULSECHO AWARD
2007 KOLKATA ISNT-PULSECHO AWARD
2006 CHENNAI ISNT-PULSECHO AWARD
2005 MUMBAI ISNT-PULSECHO AWARD
2004 CHENNAI ISNT-PULSECHO AWARD
2003 MUMBAI ISNT-PULSECHO AWARD
2002 THIRUVANANTHAPURAM ISNT-PULSECHO AWARD
2001 VADODARA ISNT-PULSECHO AWARD
2000 HYDERABAD ISNT-PULSECHO AWARD
1999 TIRUCHIRAPALLI
1998 CHENNAI & MUMBAI

2017 Shri B.K. Shah
2016 Shri Dilip P. Takbhate,

Dr. P. Kalyanasundaram
2015 Dr. O. Prabhakar
Shri L.M. Tolani
2014 Lt. Gen. Dr. V. J. Sundaram
2013 Shri S.I. Sanklecha
2012 Shri G. Ramachandran
2011 Prof. S. Rajagopal
2010 R. Sampath
2009 P. G. Kulkarni
2008 Shri Deenadayalu
2007 Shri K. Viswanathan
2006 Shri Devendra M. Mehta
2005 Shri Ramesh B. Parikh
2004 Dr Baldev Raj
2003 Shri V.A.Chandramouli
2002 Shri A. Srinivasulu
2001 Shri K.Balaramamoorthy

2016 Prof. Prabhu Rajagopal, IIT, Madras ISNT-Hi Tech Imaging Award
2015 Shri Tarun Kumar Das, CSIR- NML, Jamshedpur ISNT-Hi Tech Imaging Award
2014 Mr. Potturaja Karnan, BHAVINI, Kalpakkam ISNT-Hi Tech Imaging Award
2013 Dr. Jitendra Mahapatra,JSW Steel Ltd. ISNT-CHOKSI Imaging Award
2011 Shri A.K. Metya, NML, Jamshedpur Indian Society for NDT
2010 V. Deepesh, BHEL, Trichi ISNT-TECHNOFOUR AWARD
2008 Dr. Anish Kumar, IGCAR, Kalpakkam ISNT-TECHNOFOUR AWARD
2006 Dr. Sony Baby ISNT-TECHNOFOUR AWARD

2017 Dr. Sarmishtha Palit Sagar, NML, Jamshedpur ISNT-FERROFLUX AWARD
2015 Dr. B.P.C. Rao, IGCAR, Kalpakkam ISNT-FERROFLUX AWARD
2013 Dr. B. Venkatraman,IGCAR, Kalpakkam. ISNT-FERROFLUX AWARD
2011 Prof. G. V. Prabha Gaunkar ISNT-FERROFLUX AWARD
2010 Prof. Krishnan Balasubramaniam ISNT-FERROFLUX AWARD
2009 B.K. Shah ISNT-FERROFLUX AWARD
2008 Shri R. J. Pardikar ISNT-FERROFLUX AWARD
2006 Dr. Baldev Raj ISNT-FERROFLUX AWARD

MAN OF THE YEAR AWARD AWARDED BY INDIAN INSTITUTE OF NON-DESTRUCTIVE INSPECTION ENGINEERING (IINDIE – BEFORE MERGER)

1987 Dr.C.R.L. Murthy
1986 Dr. Baldev Raj
1986 Shri Sundaram Baskaran
1982 Shri A. Srinivasulu
1982 Dr.O. Prabhakar

NATIONAL NDT AWARDS AWARDED BY INDIAN SOCIETY FOR NON-DESTRUCTIVE TESTING (ISNT-AFTER MERGER IN 1989)

1987 Shri S. Pasupathy
1987 Shri M.P. Viswanathan
1987 Shri R. Ramakrishnan
2007 Shri A. M. Shaikh